Hadith Narrators in Sunan Ibn Majah

All Narrators in Sunan Ibn Majah

View More Narrators:  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 1. Aban bin Uthman bin Affan
 2. Abbad bin Abdullah
 3. Abbad bin Kathir Ash-Shami
 4. Abbad bin Tamim
 5. Abbas bin Abdul Muttalib
 6. Abbas bin Abdul-Muttalib
 7. Abbas bin Sahl As-Sadi
 8. Abdah bin Abu Lubabah
 9. Abdul Jabbar bin Wail
 10. Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Sad
 11. Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Sad As-Saidi
 12. Abdul-Aziz bin Abu Hazim
 13. Abdul-Aziz bin Juraij
 14. Abdul-Hamid bin Salamah
 15. Abdul-Jabbar bin Wail
 16. Abdul-Majid bin Wahb
 17. Abdul-Malik bin Harith bin Hisham
 18. Abdul-Malik bin Minhal
 19. Abdul-Malik bin Rabi bin Sabrah bin Mabad Al-Juhani
 20. Abdul-Malik bin Umair
 21. Abdul-Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Saad As- Saidi
 22. Abdullah
 23. Abdullah As-Sunabihi
 24. Abdullah bin
 25. Abdullah bin Abbas
 26. Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin Atik
 27. Abdullah bin Abdur Rahman bin Abu Sasaah
 28. Abdullah bin Abdur-Rahman
 29. Abdullah bin Abdur-Rahman bin Thabit bin Samit
 30. Abdullah bin Abi Awfa
 31. Abdullah bin Abi Awfa Al-Aslami
 32. Abdullah bin Abi Jada
 33. Abdullah bin Abi Mulaika
 34. Abdullah bin Abi Qatadah
 35. Abdullah bin Abi Umamah Al-Harithi
 36. Abdullah bin Abu Awfa
 37. Abdullah bin Abu Bakr
 38. Abdullah bin Abu Jafar
 39. Abdullah bin Abu Qatadah
 40. Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah
 41. Abdullah bin Amir bin Rabiah
 42. Abdullah bin Amr
 43. Abdullah bin Amr Al-Qari
 44. Abdullah bin Amr bin Aas
 45. Abdullah bin Amr bin Al Aas
 46. Abdullah bin Amr bin As
 47. Abdullah bin Arqam
 48. Abdullah bin Buraidah
 49. Abdullah bin Busr
 50. Abdullah bin Busr Al-Mazini
 51. Abdullah bin Harith
 52. Abdullah bin Harith bin Jaz Az-Zabidi
 53. Abdullah bin Harith bin Jaz Az-Zubaidi
 54. Abdullah bin Harith bin Nawfal
 55. Abdullah bin Hunain
 56. Abdullah bin Jafar
 57. Abdullah bin Kab bin Malik
 58. Abdullah bin Kinanah bin Abbas bin Mirdas As-Sulami
 59. Abdullah bin Malik bin Buhainah
 60. Abdullah bin Maqil
 61. Abdullah bin Masud
 62. Abdullah bin Mawhab
 63. Abdullah bin Miknaf
 64. Abdullah bin Mughaffal
 65. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani
 66. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abu Talib
 67. Abdullah bin Qais
 68. Abdullah bin Rabah
 69. Abdullah bin Sad
 70. Abdullah bin Safwan
 71. Abdullah bin Saib
 72. Abdullah bin Said
 73. Abdullah bin Said bin Abu Hind
 74. Abdullah bin Salam
 75. Abdullah bin Salama
 76. Abdullah bin Salimah
 77. Abdullah bin Samit
 78. Abdullah bin Sarjis
 79. Abdullah bin Shaqiq
 80. Abdullah bin Shaqiq Al-Uqaili
 81. Abdullah bin Shikhkhir
 82. Abdullah bin Ukaym
 83. Abdullah bin Umar
 84. Abdullah bin Unais
 85. Abdullah bin Yahya
 86. Abdullah bin Yazid
 87. Abdullah bin Yazid Al-Khatmi
 88. Abdullah bin Zaid
 89. Abdullah bin Zaid Al-Ansari
 90. Abdullah bin Zamah
 91. Abdullah bin Zubair
 92. Abdullah bin Zubair bin Awwam
 93. Abdullah said:
 94. Abdur Rahman bin Abdullah
 95. Abdur Rahman bin Abdullah bin Masud
 96. Abdur Rahman bin Abi Laila
 97. Abdur Rahman bin Abu Bakrah
 98. Abdur Rahman bin Abu Qurad
 99. Abdur Rahman bin Abu Said Al-Khudri
 100. Abdur Rahman bin Amr As-Sulami
 101. Abdur Rahman bin Hasanah
 102. Abdur Rahman bin Sad bin Ammar bin Sad
 103. Abdur Rahman bin Yazid Al-Ansari and Mujamma bin Yazid Al-Ansari
 104. Abdur-Rahman
 105. Abdur-Rahman Al-Araj
 106. Abdur-Rahman bin Aban bin Uthman bin Affan
 107. Abdur-Rahman bin Abd Rabbil-Kabah
 108. Abdur-Rahman bin Abdin Al-Qari
 109. Abdur-Rahman bin Abi Amrah
 110. Abdur-Rahman bin Abi Laila
 111. Abdur-Rahman bin Abu Bakr
 112. Abdur-Rahman bin Abu Bakrah
 113. Abdur-Rahman bin Abu Said
 114. Abdur-Rahman bin Ali bin Shaiban
 115. Abdur-Rahman bin Awf
 116. Abdur-Rahman bin Hassan bin Thabit
 117. Abdur-Rahman bin Humaid Az-Zuhri
 118. Abdur-Rahman bin Kab Al-Ansari
 119. Abdur-Rahman bin Kab bin Malik
 120. Abdur-Rahman bin Kaisan
 121. Abdur-Rahman bin Saad bin Ammar bin Saad
 122. Abdur-Rahman bin Sad bin Ammar bin Sad
 123. Abdur-Rahman bin Saib
 124. Abdur-Rahman bin Salim bin Utbah bin Salim bin Uwaim bin Saidah Al-Ansari
 125. Abdur-Rahman bin Samurah
 126. Abdur-Rahman bin Shibl
 127. Abdur-Rahman bin Thalabah Al-Ansari
 128. Abdur-Rahman bin Uqbah bin Fakih bin Sad
 129. Abdur-Rahman bin Yamar
 130. Abdur-Rahman bin Yazid
 131. Abdur-Rahman bin Yazid and Abu Burdah
 132. Abu (Said) Baqqal
 133. Abu Abdullah
 134. Abu Abdullah As-Sunabihi
 135. Abu Abdur-Rahman Al Juhani
 136. Abu Ajfa As-Sulami
 137. Abu Ali Al-Hamdani
 138. Abu Ayyash Az-Zuraqi
 139. Abu Ayyub
 140. Abu Ayyub Al-Ansari
 141. Abu Ayyub Ansari
 142. Abu Az-Zubair
 143. Abu Baddah bin Asim
 144. Abu Bakr
 145. Abu Bakr As-Siddiq
 146. Abu Bakr bin Abdullah bin Zubair
 147. Abu Bakr bin Abu Jahm bin Sukhair Al-Adawi
 148. Abu Bakr bin Abu Musa
 149. Abu Bakr bin Abu Zuhair Ath-Thaqafi
 150. Abu Bakr bin Muhammad
 151. Abu Bakr bin Qais Al Ashari
 152. Abu Bakr Siddiq
 153. Abu Bakrah
 154. Abu Barzah
 155. Abu Barzah al-Aslami
 156. Abu Bishr Jafar bin Abu Jyas
 157. Abu Buraidah
 158. Abu Burdah
 159. Abu Burdah bin Niyar
 160. Abu Darda
 161. Abu Dhar
 162. Abu Dharr
 163. Abu Dharr al-Ghifari
 164. Abu Firas
 165. Abu Ghalib
 166. Abu Ghawth bin Husain
 167. Abu Ghutaif Al-Hudhali
 168. Abu Haiyah
 169. Abu Hamra
 170. Abu Hariz
 171. Abu Harun Al-Abdi
 172. Abu Hashim
 173. Abu Hazim
 174. Abu Humaid As-Sadi
 175. Abu Humaid As-Saidi
 176. Abu Hurairah
 177. Abu Hurairah and Abu Said Al-Khudri
 178. Abu Hurairah, Zaid bin Khalid and Shibl
 179. Abu Husain
 180. Abu Idris Al-Khawlani
 181. Abu Inabah Al-Khawlani
 182. Abu Ishaq Shaibani
 183. Abu Jabirah bin Dahhak
 184. Abu Jad Ad-Damri
 185. Abu Jafar
 186. Abu Jawza
 187. Abu Jubair bin Hayyah
 188. Abu Juhaifah
 189. Abu Kabshah Al-Anmari
 190. Abu Khalid Al-Walibi
 191. Abu Khallad
 192. Abu Khizamah
 193. Abu Laila
 194. Abu Laila Al Kindi
 195. Abu Lubabah bin Abdul-Mundhir
 196. Abu Mahdhurah
 197. Abu Malih
 198. Abu Malih A-Hudhali
 199. Abu Malik Ashari
 200. Abu Malik, Saad Bin Tariq
 201. Abu Mamar
 202. Abu Maqil
 203. Abu Masruq
 204. Abu Masud
 205. Abu Masud Al Ansari
 206. Abu Masud Al-Ansari
 207. Abu Masud Uqbah bin Amr
 208. Abu Mijlaz
 209. Abu Minhal
 210. Abu Muhammad
 211. Abu Mujalid
 212. Abu Mujibah Al-Bahili
 213. Abu Musa
 214. Abu Musa al-Ashari
 215. Abu Musa narrated
 216. Abu Muslim
 217. Abu Naamah
 218. Abu Najashi
 219. Abu Qatadah
 220. Abu Qatadah Al-Ansari
 221. Abu Qilabah
 222. Abu Rafi
 223. Abu Razin
 224. Abu Razin Al-Uqaili
 225. Abu Ruhm
 226. Abu Sad bin Abu Fadalah Al-Ansari
 227. Abu Saib
 228. Abu Said
 229. Abu Said Al-Himyari
 230. Abu Said Al-Khudri
 231. Abu Said and Abdullah bin Amr bin As
 232. Abu Said and Abu Hurairah
 233. Abu Said and Jabir
 234. Abu Said Ar-Ruaini
 235. Abu Said bin Mualla
 236. Abu Said bin Zaid
 237. Abu Said Khudri
 238. Abu Salam
 239. Abu Salamah
 240. Abu Salamah bin Abdur-Rahman
 241. Abu Salamah bin Abdur-Rahman bin Awf
 242. Abu Sallam Al-Habashi
 243. Abu Samh
 244. Abu Sanabil
 245. Abu Sarihah
 246. Abu Sayyarah Al-Muta
 247. Abu Sharaih Al-Khuzai
 248. Abu Shatha
 249. Abu Shuraih Al-Khuzai
 250. Abu Sirmah
 251. Abu Sufyan
 252. Abu Taiyah
 253. Abu Talhah
 254. Abu Thalabah
 255. Abu Thalabah Al-Khushani
 256. Abu Ubadah bin Abdullah
 257. Abu Ubaid
 258. Abu Ubaidah
 259. Abu Ubaidullah Muslim bin Mishkam
 260. Abu Umamah
 261. Abu Umamah Al Bahili
 262. Abu Umamah Al-Bahili
 263. Abu Umamah Al-Harithi
 264. Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif
 265. Abu Umar
 266. Abu Umayyah Shabani
 267. Abu Uqbah
 268. Abu Usaid Malik bin Rabiah
 269. Abu Usaid said
 270. Abu Usaid Saidi
 271. Abu Ushara
 272. Abu Uthman Nahdi
 273. Abu Wail
 274. Abu Yala Shaddad bin Aws
 275. Abu Yasar
 276. Abu Zaid Al-Ansari
 277. Abu Zubair
 278. Abul Hasan
 279. Abul-Abrad
 280. Abul-Ahwas Awf bin Malik Al-Jushami
 281. Abyad bin Hammal
 282. Adi bin Adi Al-Kindi
 283. Adi bin Hatim
 284. Adi bin Thabit
 285. Adra As-Sulami
 286. Ahmar
 287. Aisha
 288. Aisha and Abu Hurairah
 289. Aisha and Ibn Abbas
 290. Aishah
 291. Aishah and Abu Hurairah
 292. Aishah and Umm Salamah
 293. Aishah bin Masud bin Aswad
 294. Aki bin Abi Talib
 295. Al-Hajari
 296. Al-Harith
 297. Al-Hasan bin Ali
 298. Al-Mughirah bin Shubah
 299. Al-Qasim
 300. Ala bin Abdur-Rahman
 301. Ala bin Hadrami
 302. Ali
 303. Ali bin Abi Talib
 304. Ali bin Abu Talib
 305. Ali bin Abu Talib, Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Umamah Al-Bahili, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah and Imran bin Husain
 306. Ali bin Husain
 307. Ali bin Rabah
 308. Ali bin Shaiban
 309. Ali bin Yahya bin Khallad
 310. Ali bin Zaid bin Judan
 311. Ali ibn Abu Talib
 312. Alqamah
 313. Alqamah bin Abdullah
 314. Alqamah bin Nadlah
 315. Alqamah bin Qais
 316. Alqamah bin Waqqas
 317. Amir
 318. Amir Al-Hajri
 319. Amir Ash-Shabi
 320. Amir bin Abdullah bin Zubair
 321. Amir bin Rabiah
 322. Amir bin Sad
 323. Amir Shabi
 324. Ammar bin Said
 325. Ammar bin Yasir
 326. Ammar ibn Yasir
 327. Amr bin Abasah
 328. Amr bin Abdullah bin Zubair
 329. Amr bin As
 330. Amr bin Ata
 331. Amr bin Awf
 332. Amr bin Aws
 333. Amr bin Dinar
 334. Amr bin Ghailan Ath-Thaqafi
 335. Amr bin Hazm
 336. Amr bin Huraith
 337. Amr bin Kharijah
 338. Amr bin Maimun
 339. Amr bin Sharid
 340. Amr bin Shuaib
 341. Amr bin Taghlib
 342. Amr bin Yahya
 343. Amrah
 344. Anas
 345. Anas bin Hakim Dabbi
 346. Anas bin Malik
 347. Aqil bin Abu Talib
 348. Aqqar bin Al-Mughirah
 349. Ar-Rubai bint Muawwidh bin Afra
 350. Ashath bin Qais
 351. Asid bin Abu Asid
 352. Asim
 353. Asim bin Amr
 354. Asim bin Damrah As-Saluli
 355. Asim bin Humaid
 356. Asim bin Kulaib
 357. Asim bin Laqit bin Sabirah
 358. Asim bin Laqit bin Sabrah
 359. Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah
 360. Asim bin Sufyan Thaqafi
 361. Asim bin Ubaidullah
 362. Asma
 363. Asma bin Yazid
 364. Asma bint Abi Bakr
 365. Asma bint Abu Bakr
 366. Asma bint Abu Bakr Siddique
 367. Asma bint Umais
 368. Asma bint Yazid
 369. Aswad
 370. Aswad bin Qais
 371. Aswad bin Yazid
 372. Ata
 373. Ata bin Abu Maimunah
 374. Ata bin Abu Rabah
 375. Ata bin Yasar
 376. Atiyyah
 377. Atiyyah As-Sadi
 378. Atiyyah bin Amir Al-Juhani
 379. Atiyyah bin Sufyan bin Abdullah bin Rabiah
 380. Attab
 381. Attab bin Asid
 382. Awf bin Malik
 383. Awf bin Malik Al-Ashjai
 384. Awn bin Abu Juhaifah
 385. Awn ibn Abu Juhayfah
 386. Aws bin Aws
 387. Aws bin Aws Ath-Thaqafi
 388. Awsat (bin Ismail) Al-Bajali
 389. Awzai
 390. Ayas bin Salamah bin Akwa
 391. Ayyash bin Abu Rabiah (Makhzumi)
 392. Ayyub

To view Hadith Via narrators from other books, go to the chosen collection i.e. Sahih Muslim then scroll to bottom of the page and click browse by narrator