Hadith Narrators in Sunan Ibn Majah

All Narrators in Sunan Ibn Majah

View More Narrators:  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 1. Aban bin Uthman bin Affan
 2. Abbad bin Abdullah
 3. Abbad bin Tamim
 4. Abbas bin Abdul Muttalib
 5. Abbas bin Abdul-Muttalib
 6. Abbas bin Sahl As-Sadi
 7. Abdah bin Abu Lubabah
 8. Abdul Jabbar bin Wail
 9. Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Sad
 10. Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Sad As-Saidi
 11. Abdul-Aziz bin Abu Hazim
 12. Abdul-Aziz bin Juraij
 13. Abdul-Hamid bin Salamah
 14. Abdul-Jabbar bin Wail
 15. Abdul-Majid bin Wahb
 16. Abdul-Malik bin Harith bin Hisham
 17. Abdul-Malik bin Minhal
 18. Abdul-Malik bin Rabi bin Sabrah bin Mabad Al-Juhani
 19. Abdul-Malik bin Umair
 20. Abdul-Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Saad As- Saidi
 21. Abdullah
 22. Abdullah As-Sunabihi
 23. Abdullah bin Abbas
 24. Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin Atik
 25. Abdullah bin Abdur Rahman bin Abu Sasaah
 26. Abdullah bin Abdur-Rahman
 27. Abdullah bin Abdur-Rahman bin Thabit bin Samit
 28. Abdullah bin Abi Awfa
 29. Abdullah bin Abi Awfa Al-Aslami
 30. Abdullah bin Abi Mulaika
 31. Abdullah bin Abi Qatadah
 32. Abdullah bin Abu Awfa
 33. Abdullah bin Abu Bakr
 34. Abdullah bin Abu Jafar
 35. Abdullah bin Abu Qatadah
 36. Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah
 37. Abdullah bin Amir bin Rabiah
 38. Abdullah bin Amr
 39. Abdullah bin Amr Al-Qari
 40. Abdullah bin Amr bin Aas
 41. Abdullah bin Amr bin Al Aas
 42. Abdullah bin Arqam
 43. Abdullah bin Buraidah
 44. Abdullah bin Busr
 45. Abdullah bin Busr Al-Mazini
 46. Abdullah bin Harith
 47. Abdullah bin Harith bin Jaz Az-Zubaidi
 48. Abdullah bin Harith bin Nawfal
 49. Abdullah bin Hunain
 50. Abdullah bin Jafar
 51. Abdullah bin Kab bin Malik
 52. Abdullah bin Kinanah bin Abbas bin Mirdas As-Sulami
 53. Abdullah bin Malik bin Buhainah
 54. Abdullah bin Maqil
 55. Abdullah bin Masud
 56. Abdullah bin Mawhab
 57. Abdullah bin Miknaf
 58. Abdullah bin Mughaffal
 59. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani
 60. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abu Talib
 61. Abdullah bin Rabah
 62. Abdullah bin Sad
 63. Abdullah bin Safwan
 64. Abdullah bin Saib
 65. Abdullah bin Said
 66. Abdullah bin Salam
 67. Abdullah bin Salama
 68. Abdullah bin Salimah
 69. Abdullah bin Samit
 70. Abdullah bin Sarjis
 71. Abdullah bin Shaqiq
 72. Abdullah bin Shaqiq Al-Uqaili
 73. Abdullah bin Shikhkhir
 74. Abdullah bin Ukaym
 75. Abdullah bin Umar
 76. Abdullah bin Unais
 77. Abdullah bin Yahya
 78. Abdullah bin Yazid
 79. Abdullah bin Yazid Al-Khatmi
 80. Abdullah bin Zaid
 81. Abdullah bin Zaid Al-Ansari
 82. Abdullah bin Zamah
 83. Abdullah bin Zubair
 84. Abdur Rahman bin Abdullah
 85. Abdur Rahman bin Abdullah bin Masud
 86. Abdur Rahman bin Abi Laila
 87. Abdur Rahman bin Abu Bakrah
 88. Abdur Rahman bin Abu Qurad
 89. Abdur Rahman bin Abu Said Al-Khudri
 90. Abdur Rahman bin Amr As-Sulami
 91. Abdur Rahman bin Hasanah
 92. Abdur Rahman bin Sad bin Ammar bin Sad
 93. Abdur Rahman bin Yazid Al-Ansari and Mujamma bin Yazid Al-Ansari
 94. Abdur-Rahman
 95. Abdur-Rahman Al-Araj
 96. Abdur-Rahman bin Abdin Al-Qari
 97. Abdur-Rahman bin Abi Amrah
 98. Abdur-Rahman bin Abi Laila
 99. Abdur-Rahman bin Abu Bakr
 100. Abdur-Rahman bin Abu Bakrah
 101. Abdur-Rahman bin Abu Said
 102. Abdur-Rahman bin Ali bin Shaiban
 103. Abdur-Rahman bin Awf
 104. Abdur-Rahman bin Hassan bin Thabit
 105. Abdur-Rahman bin Humaid Az-Zuhri
 106. Abdur-Rahman bin Kab bin Malik
 107. Abdur-Rahman bin Kaisan
 108. Abdur-Rahman bin Saad bin Ammar bin Saad
 109. Abdur-Rahman bin Sad bin Ammar bin Sad
 110. Abdur-Rahman bin Saib
 111. Abdur-Rahman bin Salim bin Utbah bin Salim bin Uwaim bin Saidah Al-Ansari
 112. Abdur-Rahman bin Samurah
 113. Abdur-Rahman bin Shibl
 114. Abdur-Rahman bin Thalabah Al-Ansari
 115. Abdur-Rahman bin Uqbah bin Fakih bin Sad
 116. Abdur-Rahman bin Yamar
 117. Abdur-Rahman bin Yazid
 118. Abdur-Rahman bin Yazid and Abu Burdah
 119. Abu (Said) Baqqal
 120. Abu Abdullah
 121. Abu Abdullah As-Sunabihi
 122. Abu Abdur-Rahman Al Juhani
 123. Abu Ajfa As-Sulami
 124. Abu Ali Al-Hamdani
 125. Abu Ayyash Az-Zuraqi
 126. Abu Ayyub
 127. Abu Ayyub Al-Ansari
 128. Abu Ayyub Ansari
 129. Abu Az-Zubair
 130. Abu Baddah bin Asim
 131. Abu Bakr
 132. Abu Bakr As-Siddiq
 133. Abu Bakr bin Abdullah bin Zubair
 134. Abu Bakr bin Abu Jahm bin Sukhair Al-Adawi
 135. Abu Bakr bin Abu Musa
 136. Abu Bakr bin Muhammad
 137. Abu Bakr bin Qais Al Ashari
 138. Abu Bakr Siddiq
 139. Abu Bakrah
 140. Abu Barzah
 141. Abu Barzah al-Aslami
 142. Abu Bishr Jafar bin Abu Jyas
 143. Abu Buraidah
 144. Abu Burdah
 145. Abu Burdah bin Niyar
 146. Abu Darda
 147. Abu Dhar
 148. Abu Dharr
 149. Abu Dharr al-Ghifari
 150. Abu Firas
 151. Abu Ghalib
 152. Abu Ghawth bin Husain
 153. Abu Ghutaif Al-Hudhali
 154. Abu Haiyah
 155. Abu Hamra
 156. Abu Hariz
 157. Abu Harun Al-Abdi
 158. Abu Hashim
 159. Abu Hazim
 160. Abu Humaid As-Sadi
 161. Abu Humaid As-Saidi
 162. Abu Hurairah
 163. Abu Hurairah and Abu Said Al-Khudri
 164. Abu Hurairah, Zaid bin Khalid and Shibl
 165. Abu Husain
 166. Abu Idris Al-Khawlani
 167. Abu Inabah Al-Khawlani
 168. Abu Ishaq Shaibani
 169. Abu Jabirah bin Dahhak
 170. Abu Jad Ad-Damri
 171. Abu Jafar
 172. Abu Jawza
 173. Abu Jubair bin Hayyah
 174. Abu Juhaifah
 175. Abu Kabshah Al-Anmari
 176. Abu Khizamah
 177. Abu Laila
 178. Abu Laila Al Kindi
 179. Abu Lubabah bin Abdul-Mundhir
 180. Abu Mahdhurah
 181. Abu Malih
 182. Abu Malih A-Hudhali
 183. Abu Malik Ashari
 184. Abu Malik, Saad Bin Tariq
 185. Abu Mamar
 186. Abu Maqil
 187. Abu Masruq
 188. Abu Masud
 189. Abu Masud Al Ansari
 190. Abu Masud Al-Ansari
 191. Abu Masud Uqbah bin Amr
 192. Abu Mijlaz
 193. Abu Minhal
 194. Abu Muhammad
 195. Abu Mujalid
 196. Abu Mujibah Al-Bahili
 197. Abu Musa
 198. Abu Musa al-Ashari
 199. Abu Muslim
 200. Abu Naamah
 201. Abu Najashi
 202. Abu Qatadah
 203. Abu Qatadah Al-Ansari
 204. Abu Qilabah
 205. Abu Rafi
 206. Abu Razin
 207. Abu Razin Al-Uqaili
 208. Abu Ruhm
 209. Abu Saib
 210. Abu Said
 211. Abu Said Al-Himyari
 212. Abu Said Al-Khudri
 213. Abu Said and Abdullah bin Amr bin As
 214. Abu Said and Abu Hurairah
 215. Abu Said and Jabir
 216. Abu Said Ar-Ruaini
 217. Abu Said bin Mualla
 218. Abu Said bin Zaid
 219. Abu Said Khudri
 220. Abu Salam
 221. Abu Salamah
 222. Abu Salamah bin Abdur-Rahman
 223. Abu Salamah bin Abdur-Rahman bin Awf
 224. Abu Samh
 225. Abu Sanabil
 226. Abu Sarihah
 227. Abu Sayyarah Al-Muta
 228. Abu Sharaih Al-Khuzai
 229. Abu Shatha
 230. Abu Shuraih Al-Khuzai
 231. Abu Sirmah
 232. Abu Sufyan
 233. Abu Taiyah
 234. Abu Talhah
 235. Abu Thalabah
 236. Abu Thalabah Al-Khushani
 237. Abu Ubaid
 238. Abu Ubaidah
 239. Abu Ubaidullah Muslim bin Mishkam
 240. Abu Umamah
 241. Abu Umamah Al Bahili
 242. Abu Umamah Al-Bahili
 243. Abu Umamah Al-Harithi
 244. Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif
 245. Abu Umar
 246. Abu Uqbah
 247. Abu Usaid Malik bin Rabiah
 248. Abu Usaid said
 249. Abu Usaid Saidi
 250. Abu Ushara
 251. Abu Uthman Nahdi
 252. Abu Wail
 253. Abu Yasar
 254. Abu Zaid Al-Ansari
 255. Abu Zubair
 256. Abul Hasan
 257. Abul-Abrad
 258. Abul-Ahwas Awf bin Malik Al-Jushami
 259. Abyad bin Hammal
 260. Adi bin Adi Al-Kindi
 261. Adi bin Hatim
 262. Adi bin Thabit
 263. Adra As-Sulami
 264. Ahmar
 265. Aisha
 266. Aisha and Abu Hurairah
 267. Aisha and Ibn Abbas
 268. Aishah
 269. Aishah and Abu Hurairah
 270. Aishah and Umm Salamah
 271. Aishah bin Masud bin Aswad
 272. Aki bin Abi Talib
 273. Al-Hajari
 274. Al-Harith
 275. Al-Hasan bin Ali
 276. Al-Mughirah bin Shubah
 277. Al-Qasim
 278. Ala bin Abdur-Rahman
 279. Ala bin Hadrami
 280. Ali
 281. Ali bin Abi Talib
 282. Ali bin Abu Talib
 283. Ali bin Abu Talib, Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Umamah Al-Bahili, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah and Imran bin Husain
 284. Ali bin Husain
 285. Ali bin Rabah
 286. Ali bin Shaiban
 287. Ali bin Yahya bin Khallad
 288. Ali bin Zaid bin Judan
 289. Ali ibn Abu Talib
 290. Alqamah
 291. Alqamah bin Abdullah
 292. Alqamah bin Nadlah
 293. Alqamah bin Qais
 294. Amir
 295. Amir Al-Hajri
 296. Amir Ash-Shabi
 297. Amir bin Rabiah
 298. Amir bin Sad
 299. Amir Shabi
 300. Ammar bin Said
 301. Ammar bin Yasir
 302. Ammar ibn Yasir
 303. Amr bin Abasah
 304. Amr bin Abdullah bin Zubair
 305. Amr bin As
 306. Amr bin Ata
 307. Amr bin Dinar
 308. Amr bin Hazm
 309. Amr bin Huraith
 310. Amr bin Kharijah
 311. Amr bin Maimun
 312. Amr bin Sharid
 313. Amr bin Shuaib
 314. Amr bin Yahya
 315. Amrah
 316. Anas
 317. Anas bin Hakim Dabbi
 318. Anas bin Malik
 319. Aqil bin Abu Talib
 320. Aqqar bin Al-Mughirah
 321. Ar-Rubai bint Muawwidh bin Afra
 322. Ashath bin Qais
 323. Asid bin Abu Asid
 324. Asim
 325. Asim bin Amr
 326. Asim bin Damrah As-Saluli
 327. Asim bin Humaid
 328. Asim bin Kulaib
 329. Asim bin Laqit bin Sabirah
 330. Asim bin Laqit bin Sabrah
 331. Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah
 332. Asim bin Sufyan Thaqafi
 333. Asim bin Ubaidullah
 334. Asma
 335. Asma bin Yazid
 336. Asma bint Abi Bakr
 337. Asma bint Abu Bakr
 338. Asma bint Abu Bakr Siddique
 339. Asma bint Umais
 340. Asma bint Yazid
 341. Aswad
 342. Aswad bin Qais
 343. Aswad bin Yazid
 344. Ata
 345. Ata bin Abu Maimunah
 346. Ata bin Abu Rabah
 347. Ata bin Yasar
 348. Atiyyah
 349. Atiyyah bin Amir Al-Juhani
 350. Atiyyah bin Sufyan bin Abdullah bin Rabiah
 351. Attab
 352. Attab bin Asid
 353. Awf bin Malik
 354. Awf bin Malik Al-Ashjai
 355. Awn bin Abu Juhaifah
 356. Awn ibn Abu Juhayfah
 357. Aws bin Aws
 358. Aws bin Aws Ath-Thaqafi
 359. Awsat (bin Ismail) Al-Bajali
 360. Awzai
 361. Ayas bin Salamah bin Akwa
 362. Ayyash bin Abu Rabiah (Makhzumi)
 363. Ayyub

To view Hadith Via narrators from other books, go to the chosen collection i.e. Sahih Muslim then scroll to bottom of the page and click browse by narrator